Σχέδια Χορηγιών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει την λειτουργία του σχεδίου στήριξης «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ίδια κατανάλωση».

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) δυναμικότητας μέχρι 10kW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

  • Υποκατηγορία A1: ΦΒ συστήματα σε κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από οικιακούς καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 5 MW.
  • Υποκατηγορία A2: ΦΒ συστήματα εγκατεστημένα σε υποστατικά μη οικιακών καταναλωτών. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 15 MW.

Κατηγορία Β: Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ με την μέθοδο του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 40 MW

  • Στην κατηγορία του συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing) μπορούν να ενταχθούν συστήματα ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου κ.τ.λ.) που είναι εγκατεστημένα σε εμπορικά και βιομηχανικά υποστατικά και σε δημόσια κτίρια.
  • Η ισχύς του κάθε συστήματος ΑΠΕ που δύναται να εγκατασταθεί, κυμαίνεται από 10kW μέχρι 10ΜW ανά λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατηγορία Γ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη ενωμένα με το δίκτυο. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : Χωρίς περιορισμόΔικαίωμα υποβολής έχει κάθε καταναλωτής.

Υποβολή αιτήσεων

Στην Κατηγορία A: Συμψηφισμός Μετρήσεων (net-metering), αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 2 Ιούλιου 2018, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε υποκατηγορίας επενδύσεων ή μέχρι τις 15/06/2020 ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου.

Στην Κατηγορία Β: Συμψηφισμός Λογαριασμών (net-billing) αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις από τις 2 Ιούλιου 2018 ή μέχρι τις 15/01/2019 (Βλ. Ανακοίνωση ημερομηνίας 23.10.18). ή μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κατηγορίας. Σημειώνεται ότι όσοι αιτητές επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στο Σχέδιο της κατηγορίας Αυτοπαραγωγής (το οποίο εξαγγέλθηκε στις 05/05/17), με το καθεστώς που ίσχυε στο προηγούμενο Σχέδιο θα έχουν δικαίωμα να το πράξουν άμεσα.

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη εγκατεστημένο σύστημα ΑΠΕ στα υποστατικά τους, ενταγμένο στην κατηγορία της Αυτοπαραγωγής, θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αλλαγή κατηγορίας και ένταξη του συστήματος τους στην Κατηγορία του Συμψηφισμός Λογαριασμών (net-billing) από τις 28/09/18, και αφού εξασφαλίσουν όλες τις απαραίτητες άδειες .

Η παραλαβή αιτήσεων για την υποκατηγορία A1.ΦΒ – Ευάλωτοι καταναλωτές, που αναφέρεται στο Σχέδιο «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση» το οποίο εξαγγέλθηκε στις 05/05/17, θα συνεχιστεί μέχρι να συμπληρωθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ για την συγκεκριμένη υποκατηγορία. Στοιχεία Επικοινωνίας για την υποκατηγορία Α1 : 22409364

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ως ακολούθως:

  • Κατηγορία Α: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ).
  • Κατηγορία Β (συμπεριλαμβανομένης και της Κατηγορίας Αυτοπαραγωγής) : Οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ έως και 8MW θα υποβάλλονται στα Περιφερειακά Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ-ΑΗΚ), ενώ οι αιτήσεις που αφορούν έργα με ισχύ μεγαλύτερη των 8MW θα υποβάλλονται στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ).
  • Κατηγορία Γ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού www.mcit.gov.cy (κεντρική σελίδα → Υπηρεσία Ενέργειας → Τομείς Πολιτικής → Σχέδια Χορηγιών → Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση), της ΡΑΕΚ www.cera.org.cy και της ΑΗΚ www.eac.com.cy καθώς και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ, της ΑΗΚ και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Σημαντική Επισήμανση

Στην Κατηγορία A: Συμψηφισμός Μετρήσεων (net-metering), από τις 15/01/19 (Βλ. Ανακοίνωση ημερομηνίας 23.10.18) οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταίκών συστημάτων θα πρέπει να διενεργούνται από πιστοποιημένους εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων που τηρείται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σύμφωνα με τους περί Προώθηση και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), Κανονισμοί του 2015.

Στην Κατηγορία Β: Συμψηφισμός Λογαριασμών (net-billing) οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταίκών συστημάτων θα πρέπει να διενεργούνται, εξ αρχής από πιστοποιημένους εγκαταστάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) παρακαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους εγκαταστάτες φωτοβολταίκών συστημάτων που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης από εξουσιοδοτημένο φορέα κατάρτισης και έχουν επιτύχει σε αντίστοιχη εξέταση που διοργανώθηκε από εξουσιοδοτημένο εξεταστικό οργανισμό, όπως προβούν άμεσα στην υποβολή αίτησης για εγγραφή τους στο Μητρώο Εγκαταστατών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και την εξασφάλιση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ικανότητας Εγκαταστάτη. Το έντυπο αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ στον σύνδεσμό (http://www.mcit.gov.cy/mcit/EnergySe.nsf/All/3FCDDDF3AF023C34C225822F00266422?OpenDocument).

YEEBT /13.32.31.1/